Word วิธีการใส่สูตร คำนวน ในตาราง

How to Insert Formulas and Functions in Word Tables

Word วิธีการใส่สูตร คำนวน ในตาราง
(How to Insert Formulas and Functions in Word Tables)

ทำงานเอกสารแต่ก็ต้องการให้ตารางที่ใส่มา คำนวนได้ เหมือน excel ทำยังไงดี โพสนี้มีคำตอบครับ คุณอาจจะเคยเจอว่า เวลาที่เราใส่ตารางใน word แล้ว อยากให้คำนวนให้ด้วย จะทำยังไงดี จะเอา excel มาแปะ ก็จัดไม่ค่อยได้ หรือว่า เด้งๆ งง มาดูวิธีการทำกันเลยครับ

สำหรับขั้นตอน ในการใช้งาน ดูเพิ่มได้ที่นี่ครับ ในการใส่สูตรคำนวนในตาราง Word มีขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างตารางและป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขลงไปในเซลล์ที่ต้องการคำนวณ
 2. คลิกที่เซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์จากการคำนวณ
 3. บนแท็บ เค้าโครง (Layout) ในกลุ่ม ข้อมูล (Data) ให้คลิก สูตร (Formula)
 4. ในกล่อง สูตร (Formula) ให้ป้อนสูตรการคำนวณที่ต้องการ สูตรใน Word ใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) เป็นตัวเริ่มต้นเสมอ ตามด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น + (บวก), – (ลบ), * (คูณ), / (หาร) และ ^ (ยกกำลัง)
 5. คลิก ตกลง (OK)

ตัวอย่างสูตรคำนวนในตาราง Word

 • รวมยอดตัวเลขในคอลัมน์หรือแถว ใช้ฟังก์ชัน SUM() โดยระบุตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการรวมยอด
=SUM(A:A)

จะรวมยอดตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ A

=SUM(1:10)

จะรวมยอดตัวเลขทั้งหมดในแถว 1

 • หาค่าเฉลี่ยตัวเลขในคอลัมน์หรือแถว ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE() โดยระบุตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย
=AVERAGE(A:A)

จะหาค่าเฉลี่ยตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ A

=AVERAGE(1:10)

จะหาค่าเฉลี่ยตัวเลขทั้งหมดในแถว 1

 • หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของตัวเลขในคอลัมน์หรือแถว ใช้ฟังก์ชัน MAX() หรือ MIN() โดยระบุตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุด
=MAX(A:A)

จะหาค่าสูงสุดของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ A

=MIN(1:10)

จะหาค่าต่ำสุดของตัวเลขทั้งหมดในแถว 1

 • หาค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ เช่น ค่า pi (π) ใช้ฟังก์ชัน PI()
=PI()

จะแสดงค่า pi (π)

 • เปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่น มากกว่า (>), น้อยกว่า (<), เท่ากับ (=), ไม่เท่ากับ (<>) ใช้ฟังก์ชัน IF()
=IF(A1>A2,"A1 มากกว่า A2","A1 ไม่มากกว่า A2")

หากตัวเลขในเซลล์ A1 มากกว่าตัวเลขในเซลล์ A2 จะแสดงข้อความ “A1 มากกว่า A2” หากไม่มากกว่าจะแสดงข้อความ “A1 ไม่มากกว่า A2”

สำหรับสูตรคำนวนที่ซับซ้อนกว่านี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft

เคล็ดลับ

 • ในการป้อนสูตรในกล่อง สูตร สามารถใช้เมาส์คลิกที่เซลล์ที่ต้องการอ้างอิง หรือพิมพ์ที่อยู่เซลล์ลงไปได้
 • สูตรใน Word จะปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีสูตรนั้นอยู่ คุณยังสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของสูตรด้วยตนเองได้ โดยคลิกที่เซลล์ที่มีสูตรแล้วกด F9