fbpx

ประกันภัยไวรัสโคโรน่า (Coronavirus 2019 -nCov) เจอจ่ายจบ รับกรมธรรม เลย

ประกันโคโรน่า

ทำประกันโคโรนา ไวรัส สินทรัพย์ประกันภัย กรอกข้อมูลออนไลน์ ได้ที่นี่

ทำประกันโคโรนา ไวรัสออนไลน์ รับกรมธรรม์เลย

ประกันภัยไวรัสโคโรน่า ราคา 99 – 499 มีค่าประกันอุบัติเหตุให้ด้วย !!
สินทรัพย์ ประกันภัย กรอกข้อมูลออนไลน์ได้แล้ว รับกรมธรรมทาง Email ได้เลย จ่ายบัตร หรือว่าโอนก็ได้ จ่ายทาง qrcode ก็ได้ สะดวกมาก (ระยะเวลารอคอย 15 วัน)

ไม่มี อีเมล ไม่เป็นไร กรอก c19@okdeee.com ได้เลย  ตัดบัตรเครดิตได้ โอนได้ครับ

กรอกข้อมูล ออนไลน์ ได้ที่ >>> ทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019  <<<

กรอกข้อมูลแล้วทักเฟส  m.me/724team
แจ้งชื่อไว้ได้เลยครับ ผมส่งไฟล์ให้เมื่อกรมธรรมส่งมาครับ


ประกันโคโลน่า ไวรัส วิริยะประกันภัย

ประกันโคโรนาไวรัส วิริยะประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องพำนักอยู่ในไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือ ประกันภัยสุขภาพ หรือปฎิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย (ตามคำถามข้อ 2 ในใบสมัคร จากไวรัสโคโรนา)
4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในรพ.รวมถึงพนักงานท่าอากาศยาน และ สจ๊วต และ แอร์โฮสเตส)
5. อายุสมัครเริ่มต้นตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
6. สงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อท่าน
เงื่อนไขที่สำคัญบางประการ มีดังนี้ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
• ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
• เอกสารทางการแพทย์ กรณีเข้ารับการรักษาตัวในรพ. ระบุโรค COVID-19 สำหรับเบิกชดเชยรายวัน (เพื่อดูจำนวนวันในการนอนรพ. ตามผลประโยชน์ HB)

>>> ดาวน์โหลด เอกสาร ประกันโคโรนา ไวรัส วิริยะประกันภัย <<<
นเอกสารประกอบ ใช้สำเนาบัตรประชาชน ใบคำขอ และเอกสารการโอนเงิน
ส่งมาที่ m.me/724team หรือ http://facebook.com/724team

 


เวลา 9.58 น. 2563-02-27 เพิ่มสินทรัพย์ประกันภัย

แผนประกันไวรัสโคโรนา สินทรัพย์ประกันภัย

เอกสารประกอบการทำประกันภัย โคโรนา ไวรัส ของสินทรัพย์ประกันภัย

 1. ใบคำขอทำประกันภัย >>>ใบคำขอสินทรัพย์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้อ<<<
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. เอกสารการโอนเงิน
 4. เอกสารโอนชำระค่ากรมธรรม ถ่ายภาพส่งได้ที  m.me/724team

>>>ใบคำขอสินทรัพย์ประกันภัยอุบัติเหตุและการติดเชื้อ<<<


เวลา 9.58 น. 2563-02-27

พบบริษัทไม่ต้องมีค่าส่ง ของทิพยะประกันภัย ปรับเอกสาร

เวลา 9.35 น. 2563-02-27

ประกันภัย Coronavirus 2019-nCoV  รายละเอียดดังนี้ สินมั่นคงประกันภัย

แผน 1 คุ้มครอง 50,000 ราคาต่อปี 250 
แผน 2 คุ้มครอง 100,000  ราคาต่อปี  450 

ข้อกำหนดการเอาประกันภัย ของ ของสินมั่นคงประกันภัย

บุคคลสัญชาติเฉพาะไทยเท่านั้น

อายุที่สามารถรับทำประกันภัยได้  ตั้งแต่อายุ 1 ปีจนถึง 99 ปี

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัยที่สามารถรับประกันภัยได้

อายุ 1 ถึง 99 ปีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนการเอาประกันก่อนเอาประกันภัย 1 เดือนไม่ได้เดินทางไปมาจากประเทศจีน  และหรืออีก 3 เดือนข้างหน้าก็ไม่มีทางเดินทางไปประเทศจีน

การถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับตรวจสอบและหรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ

ระยะเวลาที่เอาประกันภัยคือ 1 ปี

การเริ่มความคุ้มครองและการสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์  กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติจากบริษัทประกันภัยแล้วเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยไวรัสโคโรน่า

 1. ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 2. ใบคำขอเอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้
  ทุนสูงสุดต่อ 1 ท่านสามารถซื้อได้ 1 ท่านต่อ 1 ฉบับเท่านั้น
 3. เอกสารโอนชำระค่ากรมธรรม ถ่ายภาพส่งได้ที  m.me/724team

ใบคำขอเอาประกันภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย

>>> ประกันโคโรนา ไวรัส บริษัทสินมั่นคง ประกันภัย <<< 

การเรียกร้องผลประโยชน์ 

การจ่ายสินไหม แบบเหมาจ่าย  คือ เจอ จ่าย จบ

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการ

วินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 1. 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
 3. 3. แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้


เวลา 7.25 น. 2563-02-27

ประกันส่วนบุคคล คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซื้อได้สำหรับบุคคล อายุ 1 ปี – 99 ปี ความคุ้มครอง 1 ปี เงื่อนไขความคุ้มครองตามที่กำหนด

**** แผน 2 ยกเลิกการรับประกัน  

เอกสารประกอบการทำประกัน สามารถ ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่

>>> ใบคำขอ ทิพย คุ้มครอง โคโรน่า  <<<

9.58 25630227 โบรคเกอร์ ส่งฟรีไม่เพิ่ม 50 บาท ปรับเลขที่บัญชี

 

เอกสารประกอบการทำประกัน 

 1. ใบคำขอเอาประกัน กรอกข้อมูลเรียบร้อย ถ่ายภาพส่งได้ครับ

 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

 3. หลักฐานการชำระเงิน 

 4. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

*** ส่งเอกสาร และที่อยู่จัดส่ง มาได้ที่ m.me/724team

*** เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก โปรดเตรียมเอกสารในการสมัคร และเอกสารประกอบ ให้พร้อม

วีดีโอแนะนำ ประกันโคโรน่า ประกันแนอรก 2019

 

ทั้งนี้หากมีเพิ่มเติม จะรีบนำมาแจ้งกันครับ

คะแนน บทความนี้